Sạc dự phòng REMAX 20000mAh

550.000

𝘜̛́𝘯𝘨 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘩𝘦̣̂ 𝘚𝘮𝘢𝘳𝘵 𝘗𝘰𝘸𝘦𝘳 𝘖𝘧𝘧 𝘨𝘪𝘶́𝘱 𝘯𝘨𝘢̆́𝘵 𝘴𝘢̣𝘤 𝘬𝘩𝘪 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘣𝘪̣ 𝘬𝘦̂́𝘵 𝘯𝘰̂́𝘪 đ𝘢̃ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘯𝘢̣𝘱 đ𝘢̂̀𝘺 𝘱𝘪𝘯, 𝘵𝘳𝘢́𝘯𝘩 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘢̣𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘢𝘪, 𝘱𝘩𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘱𝘪𝘯, 𝘬𝘦́𝘰 𝘥𝘢̀𝘪 𝘵𝘶𝘰̂̉𝘪 𝘵𝘩𝘰̣ 𝘱𝘪𝘯, 𝘨𝘪𝘢̉𝘮 𝘣𝘰̛́𝘵 𝘤𝘩𝘪 𝘱𝘩𝘪́ 𝘵𝘩𝘢𝘺 𝘱𝘪𝘯 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘢̂̀𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘵.
– 𝘊𝘰́ 2 𝘤𝘰̂̉𝘯𝘨 𝘜𝘚𝘉 𝘤𝘩𝘰 𝘱𝘩𝘦́𝘱 𝘴𝘢̣𝘤 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘣𝘪̣ 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 1 𝘭𝘶́𝘤
– 𝘓𝘰̃𝘪 𝘱𝘪𝘯 𝘤𝘩𝘢̂́𝘵 𝘭𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘤𝘢𝘰 𝘗𝘰𝘭𝘺𝘮𝘦𝘳 𝘭𝘪𝘵𝘩𝘪𝘶𝘮 𝘪𝘰𝘯+ 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘭𝘰̛́𝘱, 𝘤𝘩𝘪̣𝘶 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘯𝘩𝘪𝘦̣̂𝘵 đ𝘰̣̂ 𝘤𝘢𝘰 𝘭𝘦̂𝘯 𝘵𝘰̛́𝘪 45 đ𝘰̣̂ 𝘨𝘪𝘶́𝘱 𝘩𝘢̣𝘯 𝘤𝘩𝘦̂́ 𝘤𝘩𝘢𝘪, 𝘱𝘩𝘶̀ 𝘱𝘪𝘯, đ𝘢̉𝘮 𝘣𝘢̉𝘰 𝘢𝘯 𝘵𝘰𝘢̀𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢́ 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘴𝘶̛̉ 𝘥𝘶̣𝘯𝘨
𝘛𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘦̂́ 𝘣𝘦̂̀ 𝘮𝘢̣̆𝘵 𝘯𝘩𝘢́𝘮 𝘤𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘷𝘢̂𝘯 𝘵𝘢𝘺 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰̛𝘯 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̣𝘵
– 𝘒𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘥𝘢́𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘭𝘪̣𝘤𝘩, 𝘬𝘩𝘰̉𝘦 𝘬𝘩𝘰𝘢̆́𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘥𝘶̣𝘯𝘨
                            ———꧁•꧂———-
🌟 𝐏𝐇𝐔̣ 𝐊𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆𝐉𝐄𝐑𝐑𝐘-𝟏𝟑𝟎 𝐇𝐔̀𝐍𝐆 𝐕𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 🌟
☎️ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞/𝐙𝐚𝐥𝐨 : 𝟎𝟗𝟔𝟑𝟔𝟕𝟐𝟏𝟎𝟐
⏰𝐎𝐩𝐞𝐧 : 7𝐡 – 𝟐𝟐𝐡
Đặt hàng nhanh Cách nhanh nhất để chúng tôi phục vụ bạn sớm hơn!